Informacja o programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań.

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. wykonuje zadania własne Gminy Miasta Toruń, mające charakter użyteczności publicznej, polegające na świadczeniu usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego i - jako podmiot upoważniony przez Gminę Miasta Toruń – realizuje następujące projekty infrastrukturalne mające służyć realizacji powierzonych zadań:

1. Projekt pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu – BiT-City II”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie"
Działanie 3.5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"
Poddziałanie 3.5.2 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT"

Beneficjent Projektu: Gmina Miasta Toruń

Projekt obejmuje przebudowę jednego z najważniejszych miejsc w Toruniu (plac Rapackiego), integrującego środki komunikacji miejskiej. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie przede wszystkim na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej
i tramwajowej, co przełoży się na wzrost sprawności i niezawodności komunikacji publicznej, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego, a przede wszystkim podniesie komfort podróży komunikacją publiczną w naszym mieście.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

przebudowę układu torowo – drogowego w ul. Chopina od skrzyżowania al. 500-lecia Torunia;
do skrzyżowania z al. św. Jana Pawła II;
przebudowę układu drogowego al. św. Jana Pawła II od zjazdu z mostu drogowego do Placu Niepodległości;
budowę węzła tramwajowo – autobusowego w al. św. Jana Pawła II wraz z pasem dla transportu zbiorowego;
przebudowę układu drogowego ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej
do skrzyżowania z al. Solidarności;
budowę pasa tramwajowo – autobusowego w osi ul. Wały gen. Sikorskiego od pl. Artylerii Polskiej do skrzyżowania z al. Solidarności;
przebudowę układu drogowo-torowego na pl. Niepodległości oraz krótkich odcinków torowiska
w ul. Kraszewskiego oraz w ul. Czerwona Droga;
budowę łącznika torowego w al. św. Jana Pawła II od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości;
przebudowę istniejącej sieci trakcyjnej wzdłuż modernizowanego torowiska w ul. Chopina,
św. Jana Pawła II, Wałach gen. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego oraz Czerwona Droga;
budowę nowej sieci trakcyjnej w al. św. Jana Pawła II na odcinku od pl. Artylerii Polskiej do pl. Niepodległości;
budowę oświetlenia ulicznego;
budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów oraz peronów, a także przejść i przejazdów przez torowisko;
przebudowę istniejących sygnalizacji świetlnych oraz budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez tramwaj na wszystkich przejazdach tramwajowych i przejściach przez torowisko;
przebudowę sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektroenergetycznych oraz teletechnicznych;
przebudowę i zabezpieczenie kanału „B” Strugi Toruńskiej.
 

2. Projekt pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Działanie/Poddziałanie: 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach

Beneficjent Projektu: Gmina Miasta Toruń

Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze miasta Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście. Przedsięwzięcie ma przeciwdziałać zmniejszaniu się liczby osób korzystających z transportu zbiorowego, integrować środki transportu w węzłach przesiadkowych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Zadanie 1: Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar.
Zadanie 2: Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej.
Zadanie 3: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od Pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego.
Zadanie 4: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od Placu Niepodległości dl ul. Reja z budową odwodnienia torowiska.
Zadanie 5: Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym na odcinku od Placu bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej.
Zadanie 6: Zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (5 szt.).
Zadanie 7: Zakup pojazdów technicznych.
Zadanie 8: Zakup autobusów niskoemisyjnych (6 autobusów elektrycznych i 14 autobusów hybrydowych).
 

                                                                            

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 wrzesień 2020 08:16 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 wrzesień 2020 08:16 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 14:41 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 14:45 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 14:46 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 07:55 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 wrzesień 2020 07:57 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 wrzesień 2020 07:56 Redaktor Mikołaj Stefański