1. Aktualny kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.330.000,00 zł i dzieli się na 74.330 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł.

2. Kapitał zakładowy Spółki według stanu na 31.12.2019 r. wynosił 65.558.000,00 zł i dzielił się na 65.558 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł.

Majątek Spółki (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2019r.

Struktura
%

1

2

3

4

I

 Majątek trwały

255.386,7

92,45

1

 Wartości niematerialne i prawne

24,2

0,01

2

 Rzeczowe aktywa trwałe

255.177,2

92,37

2.1

 Środki trwałe

230.083,6

83,29

2.2

 Środki trwałe w budowie

25.093,6

9,08

3

 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

185,3

0,07

II

 Majątek obrotowy

20.846,6

7,55

1

 Zapasy

807,2

0,29

2

 Należności krótkoterminowe

4.274,1

1,55

3

 Inwestycje krótkoterminowe

15.682,3

5,68

4

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

83,0

0,03

 Wartość majątku razem:

276.233,3

100,00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 wrzesień 2020 08:11 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 14:37 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 14:38 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 09:20 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 09:21 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. czwartek, 15 październik 2020 09:22 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25 styczeń 2021 07:28 Redaktor Mikołaj Stefański