KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2020 ROKU

 

L.P.

Podmiot kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

Ustalenia

1.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

20.12.2019 r.- 05.02.2020 r.

Kontrola dokumentacji postępowania na dostawę dwutorowego specjalnego pojazdu do czyszczenia rowków szyn oraz przestrzeni międzyszynowej

Bez zastrzeżeń

2.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

20.12.2019 r.- 05.02.2020 r.

Kontrola dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pojazdu technicznego do czyszczenia torowiska  dot. Projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II.

Bez zastrzeżeń

3.

Inspekcja Transportu Drogowego

21.01.2020 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów na terenie Zajezdni Autobusowej

Wobec stwierdzonych usterek, wykonano niezbędne naprawy i przywrócono autobusy do eksploatacji

 

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

24.01.2020 r. – 25.02.2020 r.

 

Kontrola dokumentacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. „Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

5.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

27.01.2020 r. – 11.03.2020 r.

 

Kontrola dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno – naprawczego w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

6.

Inspekcja Transportu Drogowego

 29.02.2020 r.

Kontrola stanu technicznego autobusu nr ew. 563 na terenie zajezdni autobusowej

Bez zastrzeżeń

7.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 18.03.2020 r. – 24.03.2020 r.

Kontrola ex-ante w zakresie dokumentacji dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych zad. 2-4

Decyzja o odstąpieniu od przeprowadzenia kontroli

 8.

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Torunia

27.04.2020 r.

Kontrola modernizacji stacji paliw w zakresie dostawy i montażu zbiornika Ad Blue

Wydanie decyzji zezwalającej na użytkowanie

 9.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

 28.04.2020 r.

Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 03/2020.

 

Bez zastrzeżeń

 10.

Kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  19.05.2020 r.-

 10.07.2020 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na "Budowę i wyposażenie podstacji prostownikowej trakcyjnej "JAR" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”.

 

W konsekwencji kontroli Prezes UZP nakazał odrzucenie wybranej oferty. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione

 11.

Inspekcja Transportu Drogowego

 

 

 22.05.2020 r.

 Kontrola stanu technicznego autobusów

Bez zastrzeżeń w stosunku do 19 autobusów. Dla 1 autobusu wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne i przywrócono dowód rejestracyjny - autobus powrócił do eksploatacji
 12. Inspekcja Transportu drogowego 27.05.2020 r. Kontrola stanu technicznego autobusów Bez zastrzeżeń
 13. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 10.06.2020 r. Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 11/2019

Bez zastrzeżeń

 14.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

15.06.2020 r.

Kontrola stanu technicznego autobusu marki MAN (numer boczny 641)

Bez zastrzeżeń

 15.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 16.06.2020r.

 

Kontrola stanu technicznego autobusów marki Solaris (numer boczny 589 i 591)

Bez zastrzeżeń

 16.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Toruniu

 17.06.2020 r.

Weryfikacja prawidłowości rozliczenia podatku od towarów i usług w deklaracji VAT-7 za miesiąc 11/2019 oraz 01/2020

Bez zastrzeżeń

 

 17.  Inspekcja Transportu Drogowego   06.07.2020 r. Kontrola stanu technicznego autobusów – 2 sztuk Bez zastrzeżeń

 18.

Urząd Dozoru Technicznego

 08.07.2020r.

Rewizja zewnętrzna, wewnętrzna i próba szczelności zbiornika paliwa pojemność 20 m³

Bez zastrzeżeń

 19.

Urząd Dozoru Technicznego

 15.07.2020r.

Rewizja zewnętrzna, wewnętrzna i próba szczelności zbiornika paliwa pojemność 50 m³

Bez zastrzeżeń

 20.

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

13.08.2020 r.- 18.09.2020 r.

 

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na "Dostawę autobusów elektrycznych oraz ładowarek szybkiego i wolnego ładowania wraz z uruchomieniem" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

 21.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

13.08.2020 - 26.10.2020 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych wzdłuż ulic Bydgoskiej, Broniewskiego, Kraszewskiego i Szosy Lubickiej w Toruniu" w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

Bez zastrzeżeń

 22.  Inspekcja Transportu Drogowego

 

28.08.2020 r.

 

Kontrola stanu technicznego autobusów – 21 sztuk Bez zastrzeżeń

 23.

Inspekcja Transportu Drogowego

05.11.2020 r. 

Kontrola stanu technicznego autobusów – 13 sztuk

Bez zastrzeżeń

 24.

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Okręgowy w Bydgoszczy

 

08.10.2020 r. 03-06.11.2020 r.

Kontrola doraźna po wypadku przy pracy (kontrola dokumentacji)

Zalecenie wpisywania w dokumentacji powypadkowej wszystkich przyczyn wypadku przy prac. Zalecenie wykonano

 25.

Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych

 

02.11.2020 r.- 04.12.2020 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na budowę i wyposażenie podstacji prostownikowej trakcyjnej JAR dot. projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II"

 

Bez zastrzeżeń

 26.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych

26.08.2019 r.- 19.03.2021 r.

Kontrola na miejscu w trakcie realizacji projektu "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II" 

 

Zalecenia pokontrolne zrealizowane

 27.

UMT Wydział Ochrony Mieszkańców

13.11.2020 r.

Kontrola Ośrodka Szkolenia Kierowców i Motorniczych

Bez zastrzeżeń

 

  KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2021 ROKU

L.p. Podmiot kontrolujący Termin kontroli    Zakres kontroli Ustalenia

1.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

05.01.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje VAT-7 za 11/2020r. - kontrola krzyżowa

Prawidłowe rozliczenie deklaracji

2.

Instytucja pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

18.01.2021 r. - 10.03.2021 r.

kontrola ex-post dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na dostawę pięciu fabrycznie nowych pięcioczłonowych niskopodłogowych jednokierunkowych tramwajów wraz z dostawą specjalistycznego wyposażenia obsługowego i pakietu eksploatacyjno – naprawczego w ramach realizacji projektu nr POIŚ.06.01.00-00-0042/16 pn. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-CityII”

Brak naruszeń

3.

Państwowa Inspekcja Handlowa

25.02.2021r.

Zakładowa Stacja Paliw – CPN – jakość i ceny paliw

Brak naruszeń

4.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

26.02.2021r.

Kontrola stanu technicznego autobusów

13 autobusów bez zastrzeżeń. 2 autobusy niesprawne w zakresie wycieku płynów eksploatacyjnych, 1 autobus posiadał niesprawne hamulce.   Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

5.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy                                      

 08.03.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za m-c styczeń 2021 r. 

Prawidłowe rozliczenie deklaracji
6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,

 14.04.2021 r.

 Interwencja kontrolna w związku z przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w czasie występowania stanu epidemii na obszarze Polski

 

Brak naruszeń

 

 7.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

27.04.2021 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (7 szt.) 6 autobusów bez zastrzeżeń, 1 autobusy niesprawny w zakresie wycieku płynów eksploatacyjnych -

Wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowód rejestracyjny, autobus wróciły do eksploatacji

 8. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  07.05.2021 r. Kontrola stanu technicznego autobusów (1 szt.)  Brak naruszeń
 9. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 

 14.05.2021 r. Kontrola stanu technicznego autobusów (10 szt.)  Brak naruszeń
10. Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych

 

09.06.2021 r. - 16.07.2021 r.

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II

Brak naruszeń
11. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

15.06.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 03/2021r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
12. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

23.06.2021 r.

Czynności sprawdzające deklaracje zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 04/2021r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie.

13. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

26.08.2021r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.)

2 autobusy niesprawne.

Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

 14. Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych

 

09.06.2021 r. - 16.07.2021 r.

 

Kontrola uprzednia dokumentacji przetargowej dla przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową linii tramwajowej wraz infrastrukturą towarzyszącą do osiedla Jar, realizowanego w ramach projektu pn.: „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”

 Brak naruszeń

 

15. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

29.07.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatków od towarów i usług VAT - 7 za 06/2021r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
16. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

14.09.2021 r.

Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia z budżetem podatku od towarów i usług VAT - 7 za 07/2021r.

Zwrot podatku VAT w trakcie realizacji

17. UMT - Wydział Obsługi Mieszkańców

20.09.2021r.

Ośrodek szkolenia kierowców w zakresie zgodności warunków szkolenia (kat. PT oraz kat. D)

Brak naruszeń

17. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

01.12.2021r.

Stan sanitarno-higieniczny środków transportu w związku z epidemią COVID-19, przestrzeganie przepisów przeciwepidemiologicznych

Brak naruszeń

  KONTROLE ZEWNĘTRZNE PRZEPROWADZONE W MZK W TORUNIU SP. Z O. O. W 2022 ROKU

L.P.

Podmiot kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

Ustalenia

1.

Najwyższa Izba Kontroli

od 11.01.2022r. 
 

Realizacja zadań i powierzonych obowiązków przez spółki nadzorowane przez jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli,

 

                    

                  -

2.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 

17.01.2022r.

 
Kontrola stanu technicznego autobusów         (5 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

 
3.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

18.01.2022r.

Kontrola stanu technicznego autobusów         (4 szt.) Nieprawidłowości nie stwierdzono
4.  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

19.01.2022r. 

Kontrola stanu technicznego autobusów         (2 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono
5.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

 01.02.2022r. Kontrola stanu technicznego autobusów          (6 szt.) Nieprawidłowości nie stwierdzono
6.  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  07.02.2022r. Kontrola stanu technicznego autobusów          (7 szt.) Nieprawidłowości nie stwierdzono
7.   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

08.02.2022r.

Kontrola stanu technicznego autobusów           (3 szt.)  Nieprawidłowości nie stwierdzono
8.   Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 16.02.2022r. Kontrola stanu technicznego autobusów           (4 szt.)   Nieprawidłowości nie stwierdzono
9.

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

23.02.2022 r.– 07.04.2022 r.

Przestrzeganie przepisów praw pracy, w tym BHP oraz przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Wydano 1 zalecenie dotyczące niezawierania w umowach szkoleniowych oraz niestosowania w praktyce postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż przepisy rozdziału III w dziale IV Kodeksu pracy

10.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

01.03.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (29 szt.)

Zastrzeżenia do stanu technicznego 4 pojazdów. Niezwłocznie wykonano naprawę, przeprowadzono badanie techniczne, przywrócono dowody rejestracyjne, autobusy wróciły do eksploatacji

11. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 07.03.2022r., Czynności sprawdzające w zakresie prawidłowości rozliczenia  z budżetem podatku od towarów i usług VAT-7 za 12/2021r. Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
12. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Publicznych 15.03.2022r. Kontrola uprzednia dokumentacji dla postępowania na wybór Wykonawcy dla zadania 5 "Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjna i układem drogowym na odcinku od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej"

Nieprawidłowości nie stwierdzono

13.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

08.04.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobus (1 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

14.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

02.05.2022 r.

Kontrola stanu technicznego autobusów (2 szt.)

Nieprawidłowości nie stwierdzono

15.

Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna

27.05.2022r.-

02.06.2022r.

 

Pomiar przyspieszenia drgań (wibracji) o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka

Nieprawidłowości nie stwierdzono 

16.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

01.04.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 01/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

17.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

 

22.04.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 02/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

18.

 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy,

 

12.05.2022 r.

Czynności sprawdzające w zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT – 7 za 03/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

19.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 

23.05.2022 - 03.06.2022, 

Kontrola ex-ante dokumentacji przetargowej na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do Osiedla Jar w Toruniu - Etap II,

 Odstąpiono od kontroli

20.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych,

30.06.2022 r. -18.07.2022 r. Kontrola ex- ante Aneksu nr 3 dla Zadania 3           Nieprawidłowości nie stwierdzono 
21.

 Urząd Marszałkowski

 11.01.2022r. - 31.03.2022r., 

 

Kontrola Aneksu nr 1 z dnia 15.12.2021 do umowy nr MZK.D-252-1/2019 z dnia 24.04.2019 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pn. "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu -BiT-City II"

 

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

22.

 Urząd Marszałkowski

14.03.2022 r. - 12.05.2022 r.

Kontrola Aneksu nr 2 z dnia 13.07.2020 r. oraz Aneksu nr 3 z dnia 23.07.2020 w ramach umowy nr MZK.D.252.4.2018 z dnia 28.12.2018 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Prowadzenie działań promocyjnych dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

23.

Urząd Marszałkowski

25.03.2022 r. - 11.07.2022 r.

Weryfikacją dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania pn. 'Pełnienie nadzoru archeologicznego wraz z przygotowaniem dokumentów do uzyskania decyzji pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych" - nr zapytania ofertowego MZK.D-251-07/2018-02, które zostało przeprowadzone w trybie konkurencyjnym w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2022 w ramach projektu pn. „Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BIT-City II"

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

24.

Urząd Marszałkowski

04.05.2022 r.- 12.07.2022 r.

Weryfikacja  Aneksu nr 1 z dnia 30.12.2020 r., Aneksu r 2 z dnia 31.12.2021 oraz Aneksu nr 3 z dnia 31.03.2022 r. w ramach umowy nr MZK.D.252.06.2017 z dnia 28.07.2017 r. w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług polegających na obsłudze finansowej Projektów pn: 1. Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II, 2. Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT City II"      

Brak naruszeń, brak zaleceń RPO

25.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

29.07.2022r.

Stan sanitarno-higieniczny środków transportu publicznego MZK                  w Toruniu Sp. z o. o. oraz sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

Nieprawidłowości nie stwierdzono

26.

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

04.07.2022r.

Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 05/2022r.

Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

27. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 29.07.2022r. Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 06/2022r., Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie
28. Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 16.09.2022r. Czynności sprawdzające zakresie zasadności zwrotu podatku od towarów i usług VAT-7 za 07/2022r., Prawidłowe rozliczenie deklaracji, zwrot VAT w terminie

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 17 wrzesień 2020 07:48 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 14:39 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. piątek, 18 wrzesień 2020 14:40 Redaktor Tylmanowski Daniel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 07:13 Redaktor Mikołaj Stefański
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 14:58 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 14:59 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. środa, 12 maj 2021 15:44 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 08:12 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 08:16 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 08:17 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 09:52 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 10:27 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 10:29 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 10:30 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 11:15 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 maj 2021 11:19 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 listopad 2021 09:49 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04 listopad 2021 10:08 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 grudzień 2021 11:43 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 grudzień 2021 11:52 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2022 08:41 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 07 listopad 2022 08:47 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 grudzień 2022 08:50 Redaktor Karolina Landowska
Artykuł został zmieniony. środa, 15 marzec 2023 12:42 Redaktor Karolina Landowska