Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, do kompetencji której należy:

a) sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach działalności,
b) coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
c) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
d) składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań sprawozdań, bilansów, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonych kontroli,
e) stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
g) prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
h) opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
i) wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
j) decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
k) opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych, - uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
l) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
m) opiniowanie wniosków Zarządu o zaciąganiu średnio i długoterminowych kredytów,
n) powoływanie i odwoływanie Zarządu,
o) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

Przewodniczący - Maciej Krystek
Zastępca Przewodniczącego - Przemysław Woliński
Sekretarz - Bogdan Kaliński

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 październik 2020 09:56 Redaktor Mikołaj Stefański